Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře KOPIE: Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601021036289
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7601011036289] 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Statutární město Frýdek-Místek
Identifiakční číslo:
00296643
Poštovní adresa:
Radniční 1148
Obec:
Frýdek-Místek
PSČ:
73801
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Statutární město Frýdek-Místek
Tel.:
+420 558609293
K rukám:
Alena Orlíková
       
E-mail:
orlikova.alena@frydekmistek.cz
Fax:
+420 558609165
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://frydekmistek.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Radniční 1148, Frýdek-Místek
Kód NUTS
CZ08
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Nákup 17 nových služebních automobilů pro potřeby SMFM
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
6 900 000
a
10 550 000
 
 
 
Měna:
CZK
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
34100000-8
 
Další předměty
34110000-1
34111000-8
34113000-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: zajištění mobility zaměstnanců SMFM v rámci rozsáhlého správního obvodu města Frýdek-Místek
b) popis předmětu veřejné zakázky: předmětem veřejné zakázky je dodávka 17 nových služebních automobilů pro potřeby SMFM
c) vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: nahrazení zastaralého vozového parku o průměrném stáří 10 let, zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob,
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: předpokládaný termín plnění veřejné zakázky – do 31. 12. 2016.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM - nákup automobilů nižší třídy 6 mks hatchback a 2 ks combi
1) STRUČNÝ POPIS
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM - nákup automobilů nižší třídy 6 mks hatchback a 2 ks combi
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
34100000-8
 
Další předměty
34110000-1
34111000-8
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Nákup automobilů nižší třídy 6 ks hatchback a 2 ks combi
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi 2 200 000
a
3 200 000
Měna:
CZK
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM - nákup 2 automobilů nižší nebo nižší střední třídy SUV
1) STRUČNÝ POPIS
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM - nákup 2 automobilů nižší nebo nižší střední třídy SUV
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
34100000-8
 
Další předměty
34110000-1
34113000-2
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Nákup 2 automobilů nižší nebo nižší střední třídy SUV
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi 800 000
a
1 400 000
Měna:
CZK
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
3
NÁZEV
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM - nákup 5 automobilů střední nebo nižší střední třídy liftback
1) STRUČNÝ POPIS
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM - nákup 5 automobilů střední nebo nižší střední třídy liftback
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
34100000-8
 
Další předměty
34110000-1
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Nákup 5 automobilů střední nebo nižší střední třídy liftback
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi 2 500 000
a
3 750 000
Měna:
CZK
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
4
NÁZEV
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM - nákup 2 automobilů střední třídy liftback
1) STRUČNÝ POPIS
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM - nákup 2 automobilů střední třídy liftback
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
34100000-8
 
Další předměty
34110000-1
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Nákup 2 automobilů střední třídy liftback
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi 1 400 000
a
2 200 000
Měna:
CZK
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------