Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře KOPIE: Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601020037412
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7601010037412] 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Statutární město Frýdek-Místek
Identifiakční číslo:
00296643
Poštovní adresa:
Radniční
Obec:
1148
PSČ:
73822
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Magistrát města Frýdek-Místek
Tel.:
+420 558609265
K rukám:
Ing. Simona Handlířová
       
E-mail:
handlirova.simona@frydekmistek.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
https://www.frydekmistek.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Úspory energie v bytových domech - část 4 - ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606, k.ú. Frýdek
Kód NUTS CZ08 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem stavebních prací je sanace obvodového pláště objektů, tj. sanace trhlin a zpevnění ukotvení vnější vrstvy sendvičových panelů, zateplení obvodového pláště domů vč. soklu kontaktním zateplovacím systémem, výměna oken a dveří, vnitřní a venkovní parapety, rekonstrukce balkónů, zateplení střešního pláště včetně nové hydroizolační vrstvy. Jedná se o soubor 4 objektů s uzavřeným dvorem, který tvoří jeden funkční celek.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
31 964 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45211000-9
 
Další předměty
45321000-3
45261410-1
45421130-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/08/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny - snížení energetické náročnosti budov a tím úspora provozních nákladů, údržba majetku v majetku zadavatele.
b) popis předmětu veřejné zakázky - zateplení bytových domů, výměna oken a dveří, zateplení střešního pláště,
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke snížení energetické náročnosti budov a ke zkvalitnění života občanů města v oblasti bydlení.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 8-11/2016

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh