Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese - zpracování PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro záměr „Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese“ na pozemku parc. č. 5696/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Specifikace předmětu:
a) Zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby
Zpracování zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby) ve smyslu ust. § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace bude provedeno geodetické zaměření a budou opatřena hydrologická data ČHMŮ (N-leté a M-denní průtoky).
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace je rovněž výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění všech dokladů pro schválení dokumentace skutečného provedení stavby příslušným orgánem státní správy.

b) Projektová dokumentace v rozsahu pro společné povolení a povolení nakládání s vodami
Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nutném pro vydání společného povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu nutném pro vydání povolení nakládání s vodami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace bude provedeno podrobné polohopisné a výškopisné zaměření, ověření výskytu existencí sítí, inženýrsko-geologický průzkum a rozbor sedimentů.
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace je rovněž výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění všech dokladů pro vydání povolení ke stavbě (vyjádření správců sítí, stanovisko správce toku a povodí, stanovisko ČRS, koordinované stanovisko a další, budou-li potřeba) a dále potřebné průzkumy pro zmapování území.

c) Dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS), a to v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, jehož součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


d) výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele
Kontakt: Ivo Sztwiertnia, 558 609 292, sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.05.2022 09:00
Datum zahájení: 12.05.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: