Veřejná zakázka: Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese - zpracování PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1685
Systémové číslo: P22V00000043
Datum zahájení: 12.05.2022
Nabídku podat do: 30.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese - zpracování PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro záměr „Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese“ na pozemku parc. č. 5696/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Specifikace předmětu:
a) Zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby
Zpracování zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby) ve smyslu ust. § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace bude provedeno geodetické zaměření a budou opatřena hydrologická data ČHMŮ (N-leté a M-denní průtoky).
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace je rovněž výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění všech dokladů pro schválení dokumentace skutečného provedení stavby příslušným orgánem státní správy.

b) Projektová dokumentace v rozsahu pro společné povolení a povolení nakládání s vodami
Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nutném pro vydání společného povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu nutném pro vydání povolení nakládání s vodami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace bude provedeno podrobné polohopisné a výškopisné zaměření, ověření výskytu existencí sítí, inženýrsko-geologický průzkum a rozbor sedimentů.
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace je rovněž výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění všech dokladů pro vydání povolení ke stavbě (vyjádření správců sítí, stanovisko správce toku a povodí, stanovisko ČRS, koordinované stanovisko a další, budou-li potřeba) a dále potřebné průzkumy pro zmapování území.

c) Dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS), a to v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, jehož součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


d) výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků