Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování dopravní studie – návrh řešení vedení komunikací označených v Územním plánu Frýdku-Místku jako VD14 a VD15 (podklad v příloze). Jedná se o novostavbu dvou nových komunikací a lokální rozšíření jedné komunikace, včetně chodníků a sítí technické infrastruktury (cca 1,5 km komunikací ve dvoupruhové kategorii, šíře veřejného prostranství min. 8 m). Návrh bude řešit dopravní obsluhu území východně od ulice Černá cesta, které je z části zastavěno rodinnými domy. Dle územního plánu jsou zde situovány poměrně rozsáhlé zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných domů. S budoucí výstavbou se dá předpokládat zvýšení dopravní zátěže v lokalitě, stávající dopravní síť komunikací kapacitně neodpovídá výhledovému zvýšení dopravy v souvislosti s novou výstavbou rodinných domů.
Součástí návrhu bude technický popis, výkresová část (situace, řez), odhad nákladů na vybudování stavby a soupis dotčených pozemků a jejich vlastníků. Bude prověřena možnost napojení na silnici D48 (odbočení vpravo).
Před zahájením zpracování studie bude provedeno místní šetření a průzkumy.
Studie bude plnohodnotným podkladem pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
Součástí plnění díla je i účast zhotovitele na kontrolních dnech v průběhu realizace díla a účast na prezentacích výstupů dokončeného díla (2-3 konzultace se zástupci statutárního města Frýdku-Místku, 1-2 konzultace s Policií ČR a dalšími dotčenými orgány).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele
Kontakt: Ivo Sztwiertnia, 558 609 292, sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.09.2022 09:00
Datum zahájení: 29.08.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):