Veřejná zakázka: Revitalizace veřejného prostranství - Antala Staška - Projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1305
Systémové číslo VZ: P19V00000111
Datum zahájení: 18.07.2019
Nabídku podat do: 31.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace veřejného prostranství - Antala Staška - Projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace veřejného prostranství – Antala Staška“ (dále též „dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“) včetně výkonu investorsko-inženýrských činností při provádění díla, tj. služeb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a autorského dozoru u uvedené stavby dle ust. § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Veřejné prostranství se nachází na parc. č. 631/1, 629/2, 482/14, 482/13, 482/12, 482/11, 482/10, 482/9, 482/8, 482/7, 482/5, 482/4, 482/36, 482/36, 482/24 v k.ú. Frýdek. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, platnými normami ČSN a platnými TP-Technickými podmínkami. Součástí DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (neoceněná verze výkazu výměr) a položkového rozpočtu (oceněná verze výkazu výměr). Projektová dokumentace a výkaz výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rámci předmětu plnění zhotovitel zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy realizace díla.
Rozsah a popis záměru – projektová dokumentace bude řešit revitalizaci veřejného prostranství ve vnitrobloku tvořeného ulicemi Antala Staška, Bruzovská a Dr. Jánského spočívající v odstranění původních hracích prvků vč. pískoviště, odstranění sušáků na prádlo, vybudování nového dětského hřiště, oplocení stávajícího asfaltového hřiště, rekonstrukci pěších komunikací vč. schodiště, doplnění mobiliáře, odvodnění ploch. Předmětem díla je dále inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a stavební povolení a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Bližší podmínky plnění jsou uvedeny v přílohách této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky