Veřejná zakázka: Zpracování PD – rekonstrukce budovy Domov pro seniory FM, ul. Školská 401

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1657
Systémové číslo: P22V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.02.2022
Nabídku podat do: 14.03.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD – rekonstrukce budovy Domov pro seniory FM, ul. Školská 401
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
a) Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení
Dle odsouhlasené studie bude zpracována projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení. V rámci tohoto stupně projektové dokumentace je rovněž výkon inženýrské činnosti, spočívající zejména v zajištění všech dokladů a podkladů pro vydání stavebního povolení ke stavbě a dále potřebné průzkumy pro zmapování území (ornitologický průzkum, měření radonu, hluková studie, PENB, PBŘ, případně studie oslunění a další, budou-li potřeba) včetně vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA), bude-li potřeba.
Jedná se o stávající, samostatně stojící objekt v intravilánu Frýdku-Místku, části Místek. Dům se skládá z 1 podzemního podlaží, 2 nadzemních podlaží a podkrovního prostoru, který je momentálně nevyužíván. Objekt je zděný, konstrukční systém stěnový, podélný. Podlaha 1NP a 2NP betonová trámová, podlaha půdy dřevěná se zásypem a půdovkami. Střecha objektu je tvořena sedlovým krovem se záklopem a hliníkovou krytinou. Středem objektu prochází betonové dvouramenné schodiště, dalším vertikálním spojovacím prvkem je zde výtah. V minulosti proběhla revitalizace obálky budovy včetně výměny výplní otvorů.
V termínu 12/2020 byla zpracovaná studie Ing. Radoslavem Raclavským na rekonstrukci daného objektu, což bude stěžejní podklad pro navazující projekční práce. Toto se týká zejména prostorového, dispozičního a materiálového řešení. Čím se studie nezabývá vůbec a bude nutno v dalším stupni PD detailně řešit, je případná nutnost nové podlahy v půdním prostoru, který bude řešen, jako další plnohodnotné patro. S tím souvisí i návrh nové střešní konstrukce včetně možné nutnosti zvednutí obvodového zdiva v oblasti půdního prostoru.
V rámci dokumentace bude kontrolní zaměření objektu.
Součástí tohoto stupně je dále činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi včetně vypracování plánu BOZP.
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné a neoceněné verzi.
Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu a v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými normami ČSN a platnými TP-Technickými podmínkami, dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
c) Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 120 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky